160M AWD

توان پایه : 213  HP

وزن در حال کار: 45423  LB

پهنای تیغه : 12 FT