160M2

توان پایه : 213  HP

وزن در حال کار: 45283  LB

پهنای تیغه : 14 FT