160M2 AWD

توان پایه : 213  HP

وزن در حال کار: 47249  LB

پهنای تیغه : 14 FT