16M

توان پایه : 297  HP

وزن در حال کار: 67338  LB

پهنای تیغه : 16 FT