24M

توان پایه : 533  HP

وزن در حال کار: 145151  LB

پهنای تیغه : 24 FT