شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کاترپیلار

واحد

دست

سوپاپ دود 3406 0341 BM 115-2367 دست 6 عددی
سوپاپ هوا 3406 BM 0340 115-2368 دست 6 عددی