شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کاترپیلار

واحد

دست

سوپاپ دود 3408 0341 BM 115-2367 دست 8 عددی
سوپاپ هوا 3408 BM 0340 115-2368 دست 8 عددی