شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کاترپیلار

واحد

دست

سوپاپ دود 3508 0910 BW 7E4609 دست 8 عددی
سوپاپ هوا 3508 0910 BW 7E4609 دست 8 عددی