شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کاترپیلار

واحد

دست

سوپاپ دود 3512 0910 BW 7E4609 دست 12 عددی
سوپاپ هوا 3512 0910 BW 7E4609 دست 12 عددی