شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کاترپیلار

واحد

دست

سوپاپ دود 3304 0343 BWBC 6N9916 دست 4 عددی
سوپاپ هوا 3304 0342 S 6N9915 دست 4 عددی