شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی دویتس

واحد

دست

سوپاپ دود 912D  2621 BMC 2137300 دست 6 عددی
سوپاپ هوا 912D  2620 SC 2137301 دست 6 عددی