شماره فنی 

نوع دستگاه

شرح

175-30-00575 D155 چرخ آیدلر