شماره فنی 

نوع دستگاه

شرح

175-30-00486 D155 رولیک یک لبه
175-30-00496 D155 رولیک دو لبه