شماره فنی 

نوع دستگاه

شرح

175-32-01953 D155 زنجیر روغنی با کفشک 56
175-32-01963 D155 زنجیر کامل قفلی روغنی 61
175-32-01664 D155 زنجیر معدنی خشک با کفشک 61
175-32-00402 D155 زنجیر بدون کفشک قفلی روغنی معدنی
175-32-E0010 D155 زنجیر بدون کفشک
175-32-00103 D155 زنجیر مستر پین
175-32-00120 D155 زنجیر بدون کفشک قفلی روغنی