شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کماتسو

واحد

دست

سوپاپ دود 159 0500 BMN 6127-41-4214 دست 12عددی
سوپاپ هوا 159  0499 SN 6127-41-4113 دست 12 عددی
گاید سوپاپ 159 G. 0499  6127-11-1341 دست 24 عددی