شرح

نوع دستگاه

مارک

شماره فنی کماتسو

واحد

لوازم جک ( آرم ) استیک PC 200-5 AMIGO 707-99-57200-11 یک کیت
لوازم جک (بوم) بالابر PC 200-5  AMIGO 707-99-46600-11 یک کیت
لوازم جک (باکت) خالی کن PC 200-5 AMIGO 707-98-45220-11 یک کیت