شرح

نوع دستگاه

مارک

شماره فنی کماتسو

واحد

لوازم جک ( آرم ) استیک PC 200-7 AMIGO 707-99-57160-11 یک کیت
لوازم جک (بوم) بالابر PC 200-7  AMIGO 707-99-46130-11 یک کیت
لوازم جک (باکت) خالی کن PC 200-7 AMIGO 707-99-45230-11 یک کیت