شرح

نوع دستگاه

مارک

شماره فنی کماتسو

واحد

لوازم جک ( آرم ) استیک PC 220-5 AMIGO 707-99-58200-11 یک کیت
لوازم جک (بوم) بالابر PC 220-5  AMIGO 707-99-47600-11 یک کیت
لوازم جک (باکت) خالی کن PC 220-5 AMIGO 707-98-47620-11 یک کیت