شرح

نوع دستگاه

مارک

شماره فنی کماتسو

واحد

لوازم جک ( آرم ) استیک PC 220-6 AMIGO 707-99-58350-11 یک کیت
لوازم جک (بوم) بالابر PC 220-6  AMIGO 707-99-47660-11 یک کیت
لوازم جک (باکت) خالی کن PC 220-6 AMIGO 707-98-47620-11 یک کیت