شرح

نوع دستگاه

مارک

شماره فنی کماتسو

واحد

لوازم جک ( آرم ) استیک PC 220-7 AMIGO 707-99-58070-11 یک کیت
لوازم جک (بوم) بالابر PC 220-7  AMIGO 707-99-47790-11 یک کیت
لوازم جک (باکت) خالی کن PC 220-7 AMIGO 707-98-47570-11 یک کیت