شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کماتسو

واحد

دست

سوپاپ دود 6D110  0608 BMBN 6136-41-4211 دست 6عددی
سوپاپ هوا 6D110  0607 SN 6136-41-4110 دست 6 عددی