شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کماتسو

واحد

دست

سوپاپ دود W90  0610 BMC 6136-42-4210 دست 6 عددی
سوپاپ هوا W90  0609 SN 6136-42-4110 دست 6 عددی