شرح

نوع دستگاه

شماره فنی کویین

شماره فنی کماتسو

واحد

دست

سوپاپ دود 125  0640 BMN 6150-41-4210 دست 12عددی
سوپاپ هوا 125  0639 SN 6150-41-4111 دست 12 عددی