ژنراتور کمنز

ژنراتور کمنز 

1 مگا وات

 تصویر و فیلم دستگاه موجود است.